ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330